Regulamin

Regulamin sklepu firmy Venatus

 

I. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
1.
 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, a w przypadku Umowy sprzedaży po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod adresem:

Venatus Sp. j.
Tadeusza Śliwiaka 53B
30-797 Kraków

lub na adres e-mail: biuro@venatus.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Usługodawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług.
7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Usługodawca dokonuje przy użyciu takich sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem wybrane.
8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Towar Powinien zostać odesłany Usługodawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Klient będący Konsumentem poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

II. Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta
1.
 Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 do 4 poniżej jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym techniczne lub uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę Pocztą Polską. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).
2. Usługodawca, jako sprzedawca, odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta poprzez sklep internetowy arson.pl , w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres:

Venatus Sp. j.
Tadeusza Śliwiaka 53B
30-797 Kraków

lub na adres e-mail: biuro@venatus.com.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Klient po zakończeniu postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem
o przeprowadzenie mediacji,
b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.